Tietosuojaseloste – Monik

Tämä on EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (679/2016) mukainen selvitys henkilötietojen käsittelystä.

 

Rekisterinpitäjä

 

Monik ry

osoite: Kastelholmantie 2, 00900 HELSINKI sähköposti: info@monik.fi

 

Tietosuoja-asioita koskevat yhteydenotot

 

Adan Mohamed sähköposti: info@monik.fi

Kaikissa henkilötietojen käsittelyyn liittyvissä kysymyksissä ja omien oikeuksien käyttämiseen liittyvissä tilanteissa rekisteröityä kehotetaan ottamaan yhteyttä edellä mainittuun yhteyshenkilöön.

 

Henkilötietojen käsittelyn peruste ja tarkoitus

 

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on rekisteröidyn antama suostumus henkilötietojen käsittelyyn.

 

Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksiin kuuluvat palautteen ja reklamaation käsittelyyn.

 

Käsiteltävät henkilötiedot

 

Rekisterinpitäjä kerää rekisteröidyistä vain sellaisia henkilötietoja, jotka ovat olennaisia ja tarpeellisia tässä tietosuojaselosteessa selostettujen käyttötarkoitusten kannalta.

 

Rekisteröidyistä käsitellään seuraavia tietoja:

 

Nimi, sähköpostiosoite ja puhelinnumero

 

Tietojen säilytysaika

 

Rekisterinpitäjä käsittelee henkilötietoja kuukauden ajan. Tämän ajan päätyttyä rekisterinpitäjä poistaa tai anonymisoi tiedot kahden kuukauden kuluessa noudattamiensa poistoprosessien mukaisesti.

 

Rekisterinpitäjällä voi olla velvollisuus käsitellä joitakin rekisteriin kuuluvia henkilötietoja yllä todettua pitempään lainsäädännön tai viranomaisvaatimusten noudattamiseksi.

 

Rekisteröidyn oikeudet

 

Oikeus saada pääsy henkilötietoihin

 

Rekisteröidyllä on oikeus saada vahvistus siitä, käsitelläänkö häntä koskevia henkilötietoja, ja jos käsitellään, oikeus saada kopio henkilötiedoistaan.

 

Oikeus tietojen oikaisemiseen

 

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää, että häntä koskevat epätarkat ja virheelliset henkilötiedot korjataan. Rekisteröidyllä on myös oikeus saada puutteelliset henkilötiedot täydennettyä toimittamalla tarvittavat lisätiedot.

 

Oikeus tietojen poistamiseen

 

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää itseään koskevien henkilötietojen poistamista, jos

 

  1. henkilötietoja ei enää tarvita niihin tarkoituksiin, joita varten ne on kerätty;

 

  1. rekisteröity peruuttaa suostumuksen, johon henkilötietojen käsittely on perustunut, eikä käsittelyyn ole muuta laillista perustetta; tai

 

  1. henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti.

 

Oikeus käsittelyn rajoittamiseen

 

Rekisteröidyllä on oikeus rajoittaa itseään koskevien henkilötietojen käsittelyä, jos

 

  1. rekisteröity kiistää henkilötietojensa paikkansapitävyyden;

 

  1. käsittely on lainvastaista, ja rekisteröity vastustaa henkilötietojensa poistamista ja vaatii sen sijaan niiden käytön rajoittamista; tai

 

  1. rekisterinpitäjä ei enää tarvitse henkilötietoja käsittelyn alkuperäisiin tarkoituksiin, mutta rekisteröity tarvitsee niitä oikeudellisen vaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi.

 

Oikeus peruuttaa suostumus

 

Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa käsittelyyn antamansa suostumus milloin tahansa tämän vaikuttamatta suostumuksen perusteella ennen tätä suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen.

 

Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen

 

Rekisteröidyllä on oikeus saada häntä koskevat ja hänen itse toimittamansa henkilötiedot jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa ja oikeus siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle.

 

Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

 

Henkilötietoasioiden kansallisena valvontaviranomaisena on oikeusministeriön yhteydessä toimiva tietosuojavaltuutetun toimisto. Sinulla on oikeus saattaa asiasi valvontaviranomaisen käsiteltäväksi, jos katsot, että sinua koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan sitä koskevaa lainsäädäntöä.